תנאים שימוש ומדיניות הפרטיות בתכנית שיווק שותפים וואריה

 1. הסכם  זה ("ההסכם") קובע את תנאי השימוש על ידך ("חבר") לבין וואריה. בכדי להפוך לשותף בתכנית עליך לקרוא ולהסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות בהסכם זה ("התנאים"). במידה ותתקבל לתכנית השותפים ולאחר מכן נמצא כי האתר שלך (על פי שיקול דעתנו הבלעדי) אינו מתאים לקריטריונים המפורטים במסמך זה, השתתפותך בתוכנית עשויה להסתיים מיידית. אתרים לא מתאימים עשויים לכלול, אך לא רק, את הסעיפים הבאים:

  1. ​הפרת זכויות סימני מסחר של וואריה

  2. כל תוכן העלול לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע

  3. כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראלע

  4. כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של בתי העסק ו/או צד שלישי;

  5. כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף

  6. תוכן הפוגעים בפרטיות

  7. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא

 2. ​תנאים

  1. ​תנאי התכנית

   1. ​וואריה עשויה לשלוח דוא"ל לשותפים עם הצעות לשיווק מוצרים בתמורה לתגמולים והן יחשבו כחלק מתנאי הסכם זה.

   2. חבר  שאושר על ידי וואריה, יהיה כפוף לתנאים ולהגבלות של הסכם זה

   3. בכל עת, כמו כן וואריה רשאית בכל עת:

   4. לשנות ו/או להשעות את ההשתתפות של כל חבר בתכנית לפי שיקול דעתה הבלעדי.

   5. להסיר ו/או לשנות כל קריאייטיב וללא הודעה מוקדמת.

  2. ​אחריות של בעל אתר המשמש כחבר בתכנית

   1. ​החברים בתכנית צריכים לקשר את האתר שלהם אל varia.one באמצעות לינקים יחודים שוואריה תספק. החבר בתכנית חייב לוודא כי הקישור הינו מתאים ומקשר לדפים הנכונים.

   2. החבר יודיע מיידית על כל תקלה בלינקים היחודים ו/או בכל בעיה אחרת עם השתתפות החבר בתוכנית.

   3. החבר לא יבצע את הפעולות הבאות:

    1. ​ייצור את הרושם שהאתר שלו הוא חלק מקבוצת וואריה.

    2. לא יעתיק את המראה הויזואלי של אתר varia.one

    3. לא ישתמש בסימני מסחר של וואריה ו/או בכל סימן העשוי להימצא בכתובות הדומיין, שם החברה, שם העסק ושם האתר וזאת ללא הסכמה מראש מקבוצת וואריה.

   4. ​החבר לא יציג או ישתמש בתכנים העלולים להתפרש כ

    1. ​תכנים פוגעים ו/או מזיקים לרגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע

    2. תכנים העלולים להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי

    3. תכנים העשויים לפגוע ו/או עלולים לפגוע בשם הטוב של בתי העסק ו/או צד שלישי;

    4. תכנים העלולים להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף.

    5. תכנים הפוגעים בפרטיות.

   5. ​השתתפות בתכנית שיווק השותפים של וואריה עשוייה להסתיים בהודעה מיידית וללא סיבה.

  3. ​תשלומים

   1. ​המחירים המוצגים באתר varia.one (כולל בשקלול של כל הנחה) כוללים מע"מ וכל מס אחר ומהווים את המחיר הסופי אותו ישלם משתמש קצה פרטי עבור הפעילות ו/או השירות, בנוסף וואריה תעבד את ההזמנות.

   2. החבר ו/או בעל העסק מתחייב שלא לקבל כל תשלום ממשתמש הקצה עבור הפעילות ו/או השירות שבגינם פנה משתמש הקצה לבית העסק דרך אתר שלא דרך וואריה

   3. וואריה תזכה בגין הפעילות את בית עסק לאחר שנתקבל תשלום ממשתמש קצה אשר רכש מוצר מזכה, הגיע דרך לינק ייחודי לvaria.one ובמידה ולא ביטל את הרכישה.

   4. וואריה תקבע מה מהווה מוצר מזכה או מכירה מזכה, ותהיה רשאית שלא לשלם תשלומים על על רכישות שאינם הגיעו מלינק יחודי. לקבלת רשימה מעודכנת של מוצרים מתאימים ניתן ליצור קשר במייל amit@varia.one

   5. וואריה משלמת עמלה בשיעור של 30% בתוספת מע"מ באם נדרש על פי דין ("עמלת וואריה") מכל רכישה על ידי משתמש קצה.

   6. וואריה מחשבת את הסכום המגיע לבית העסק בגין רכישות ששולמו והגיע דרך בית העסק ו/או חבר בתכנית, בניכוי עלויות סליקת אשראי ו/או עלויות סליקה אחרות (אם וככל שתהיינה), בניכוי ביטולי תשלומים על ידי משתמש הקצה ובניכוי החזרים בגין ביטולים. חישוב הסכום על ידי וואריה הינו סופי ומוחלט.

   7. במידה ויגיעו ביטולי עסקאות על ידי משתמש הקצה והסכום אשר מגיע לבית העסק מרכישות מזכות אינו מספיק על מנת לקזז סכומים אלה, יעבור בית העסק את הסכום החסר על פי דרישת וואריה בתוך 14 יומים ממועד בקשת התשלום.

   8. תשלומים המגיעים לבית העסק יעברו בתוך 30 ימים לאחר סוף החודש בו בוצעה הפעילות ו/או ניתן השירות ומותנה בשליחת בקשה של בית העסק למשיכת הכספים על ידי שליחת דוא"ר ל amit@varia.one.

   9. התשלום יתבצע על ידי אמצעי תשלום אותו תקבע וואריה ועל פי שיקולה הבלעדי

   10. בית העסק הוא האחראי הבלעדי לתשלום כל המיסים הנדרשים על פי החוק

  4. בעלות ורשיונות

   1. ​וואריה מעניקה לשותפים רישיון מוגבללהשתמש בסימן המסחר ובקניין הרוחני שסופקו על ידי וואריה וכל שימוש יעשה אך ורק לטובת וואריה ולא ייצר כל זכות או בעלות עבור החברים. השותף אינו יעניק רישיון משנה, וכל ניסיון להענקת רישיון משנה שכזה הינו בטל.

   2. השותפים ישתמשו רק בקריאייטיב שסופק על ידי וואריה והוא ישלח באמצעות דוא"ר. הקריאייטיב ישמש אך ורק לצורך פרסום varia.one  

   3. וואריה עשוייה לבטל תשלומים שנוצרו בגין התנהגות שאינה תואמת להסכם זה, כמו כן וואריה עשוייה להסיר לצמיתות את החבר מהתכנית.

   4. עם סיום הסכם זה, השותפים יפסיקו את השימוש בשם ווריאה, בלוגו ובכל סימן מסחר ו/או קניין רוחני הקשור לווריאה.

  5. פרטיות וסודיות

   1. ​קבוצת ווריאה תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית עסק ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלהם באתר, בכפןף לכל דין, לרבות הצורך:

    1. ​העברת המידע לבית העסק לצורך הפעילות ו/או השירות נשוא המוצרים ו/או רכישת המוצרים בלבד. מובהר בזאת כי בית העסק אינו רשאי לעשות כל שימוש אחר במידע שיועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של משתמש הקצה

    2. שיפור ותחזוקת השירותים, המידע והתכנים באתר

    3. לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר

    4. ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לצדדים שלישיים

   2. וואריה תהיה בעלת הזכויות והמידע  של משתמשים כל המבקרים באתר varia.one

   3. קבוצת ווריאה לא תמכור ו/או תעביר את פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק, כפי שנמסרו לה על ידם, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה. אין באמור כדי למנוע מקבוצת ווריאה להעביר מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים לצדדים שלישיים.

   4. למרות האמור לעיל, קבוצת ווריאה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק לצד שלישי במקרים הבאים:

    1. כאשר התקבלה הסכמת משתמש הקצה ו/או בית העסק;

    2. משתמש הקצה ו/או בית העסק ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ווריאה, לפגוע בקבוצת ווריאה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם

    3. משתמש הקצה ו/או בית העסק עשה שימוש בשירותי ווריאה באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של ווריאה עשוי להיות מעשה בלתי חוקי; אם התקבל בידי קבוצת וריאה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי משתמש הקצה ו/או בית העסק לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים;

    4. במקרה שבו קבוצת ווריאה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי משתמשי הקצה ובתי העסק את הוראות תנאי השימוש.

    5. אין באפשרותה של קבוצת ווריאה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי קבוצת ווריאה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש הקצה ו/או לבית העסק כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קבוצת ווריאה.

    6. הודעות דואר אלקטרוני של חברים חייבות לציית בחוק SPAM וCAN וכן על כל החוקים הדומים החלים על העברת הודעות דואר אלקטרוני

    7. חבר לא ישלח כל הודעת דואר אלקטרוני או טופס אחר של הודעה אלקטרוני ו/או כל תקשורת פרסומית אחרת המכילה שם, מוצר, כתובת הקשור לוואריה אלה אם הנמען הסכים לקבל תקשרות מסוג זה.

  6. סיום ההסכם

   1. וואריה רשאית לסיים הסכם זה באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת

   2. חברים רשאים לסיים הסכם זה ללא סיבה וללא הודעה מוקדמת, עם זאת, כל הזכויות לתשלום, עילות תביעה וכל הוראה לפי התנאים בהסכם זה נועדו לשרוד גם לאחר סיום הסכם זה.

   3. הסכם זה יכנס לתוקפו עם אישור בקשתך על ידי וואריה להיכנס לתכנית ויסתיים כאמור להלן.

  7. שיפוי

   1. משתמש הקצה ו/או בית העסק ו/או מפנה משתמשים מסכים בזאת מפורשות כי השימוש באתר ו/או בלינק ייחודי הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. קבוצת וואריה, מנהליה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, בתי העסק, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר ו/או בכל לינק ייחודי יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו כן, הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר ו/או בתכנית מפני משתמשים וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או כרטיסים שיסופקו באמצעות האתר.

   2. הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVAILABLE" וקבוצת ווריאה מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.

   3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבוצת ווריאה לא תהיה אחראית כלפי בית עסק ו/או משתמש קצה ו/או כלפי מפנה משתמשים ו/או כלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר, ו/או השתתפות בפעילות ו/או השתתפות בתכנית מפני משתמשים. בין היתר (ומבלי לגרוע מכלליות האמור):

   4. משתמש הקצה מסכים בזאת במפורשות שהשתתפות בפעילות ו/או בשירות המוצעים באתר הינם באחריותו וסיכונו הבלעדי.

   5. קבוצת ווריאה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה על ידי משתמש הקצה לא התקבלה (מכל סיבה שהיא)

   6. קבוצת ווריאה לא תישא באחריות לכל מעשה או מחדל בהפרת תנאי השימוש.

   7. משתמש הקצה משחרר את קבוצת ווריאה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל פעילות ו/או שירות של בית עסק, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק לקיים את תנאי התכנית.

   8. קבוצת ווריאה אינה אחראית לכל היבט פיננסי הקשור לבית העסק. בית העסק משחרר את קבוצת ווריאה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל פעילות ו/או שירות של בית עסק, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק לקיים את תנאי התכנית, וכן לגבי כל התקשרות, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.

   9. משתמש הקצה ו/או בית העסק, לפי העניין, מוותר ומשחרר את קבוצת ווריאה, מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.

   10. משתמש הקצה ו/או בית העסק ו/או מפנה המשתמשים, לפי הסכם זה, מסכים להגן על, לשפות ולפצות את קבוצת ווריאה, מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין, הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות על ידך או על ידי משתמש קצה ו/או בית עסק אחר הפועל באמצעות מחשבך או סיסמתך.

  8. כללי

   1. ​כל צד יפעל כקבלן עצמאי ולא תהיה לו הסמכות לחייב את האחר מכל בחינה. שום סעיף בהסכם זה לא נועד או יפעל לצורך יצירת שותפות או מיזם משותף מכל סוג שהוא בין וריאה לבין החבר. עם האמור, השותפים:

    1. לא יפעלו כסוכנים של ווריאה ולא תהיה להם הסמכות לבקש הזמנות, או לייצג לקוחות פוטנציאלים של מוצרים או שירותים של ווריאה.

    2. בשום מקרה לא ינהגו בשם ווריאה ו/ או יכפה כל אמצעי שהוא.

    3. התנאים וההגבלות בהסכם זה ניתנים לשינוי, בכל עת, על ידי פרסום תכנית חדשה ומתן הודעה על ידי דואר אלקטרוני לשותפים

    4. הסכם זה בוצע ויאכף על ידי חוקי מדינת ישראל. כל מחלוקת הנוגעת מהסכם זה תבוא לבית המשפט הממוקם בעיר תל אביב. הודעות לוואריה יופנו לכתובת המייל Amit@varia.one

    5. על ידי הגשת בקשה ואישור של VARIA, הדבר מהווה הסכמה להסכם זה כאילו חתמת על מסמך זה באופן אישי

  9. הגדרות

   1. בהסכם זה, למילים הבאות יש את המשמעות הבאה:

   2.  

   3. "חבר" "בית עסק" הוא כל ישות שאושרה על ידי וואריה להשתתף בתכנית שיווק השותפים בכדי להרוויח תמלוגים כספים.

   4. "וואריה תכנית השותפים" "התכנית" היא תכנית המנוהלת על ידי וואריה לפיו שותף יכול להרוויח תשלומים שותפים עבור עסקאות של מוצרים שאושרו על ידי וואריה והופנו לאתר varia.one, על ידי לינק יחודי ך שניתן על ידי וואריה.

   5. "קריאייטיב" פירושו מודעות באנרים, לוגו, תמונות, הזנות נתונים או עותקי טסקט המשמים לפרסום בתכנית השותפים של וואריה.

   6. "זכויות קניין רוחני" פירושו פטנטים, זכויות עיצובים, סימני מסחר, שמות דומיין, כתובת אימייל, זכויות יוצרים, בין אם נרשמו ובין אם לא, וכל בקשה לרישום או זכות להגיש בקשה לרישום של אחת מהזכויות הנ"ל, זכויות במאגרי מידע וכל זכויות קניין רוחני אחרות בעלות אופי דומה או מקביל, המתקיימים כעת או בעתיד בכל חלק של העולם

   7. "לינק יחודי" הוא לינק לעמוד אינטרנט הסופק על ידי וואריה ומכיל פרמטרים יחודים הנדרשים בכדי לעקוב אחר מכירת כל מוצר מזכה. יש להשתמש בקישורים המוסמכים כדי שהשותף יקבל תשלומים מעסקת המוצר המוסמך

   8. "מוצר מוסמך" פירושו כל מוצר שעבורו שותף יכול להרוויח תשלום על ידי רכישה מvaria.one . מוצר מוסמך יקבע על ידי וואריה ויקבעו בתנאי התכנית. וואריה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ולסגת ממוצר מוסמך.

   9. "תקופת ההפניה" היא פרק הזמן בו המשתמש פנה ל varia.one באמצעות קישור מזכה ומסתיים

    1. כאשר המשתמש חוזר לאתר varia.one באמצעות אתר אחר שהשתמש בקישור מזכה

    2. עם תום תקופת ההפנייה לפעולה המפורטת בתקופת התכנית

    3. כאשר הסכם זה יסתיים

   10. "הפניות" פירושו הפניה של משתמש על ידי המפרסם העלולה להביא לעסקה מאושרת

   11. "אתר" פירושו אתר המפרסם, בלוג, פורום, רשימת אימייל או כל פלטפורמה שנועדה להפנות משתמשים אל varia.one

   12. "עסקה" היא מכירת מוצר מזכה על ידי קישור מוסמך שנעשה על ידי שותף

   13. "משתמש" פירושו צרכן בודד שרוכש או מתעניין ו/או נוקט בפעולה כלשהי באתר ווריאה